CLASSES DE REPÀS, HORARI, PREU 2022.2023

Benvolguts famílies.

Des de fa dotze anys, l’ AFA IES Cap de Llevant organitza classes de repàs.

A més a més de les tasques docents, controlem l'assistència dels alumnes a les classes i fomentem també una comunicació fluïda amb les famílies dels alumnes que hi assisteixen. Els assoliments i resultats són molt positius.

S'imparteixen classes de repàs als alumnes d'ESO i Batxillerat en les següents  matèries:

  • Llengua Castellana

  • Llengua Catalana

  • Llengua Anglesa

  • Física

  • Química

  • Matemàtiques

Estimadas familias.
Desde hace
doce años, la AFA IES Cap de Llevant organiza clases de repaso.
Además de las tareas docentes, controlamos la asistencia de los alumnos a las clases y fomentamos también una comunicación fluida con l
as familias de los alumnos que asisten. Los logros y resultados son muy positivos.
Se imparten clases de
repaso a los alumnos de ESO y Bachillerato en las siguientes  materias:

* Lengua Castellana

* Lengua Catalana

* Lengua Inglesa

* Física

 * Química

* Matemáticas

HORARI:

Les assignatures de llengua castellana, llengua catalana i llengua anglesa:

Dilluns: de 16.00 a 17.00 h i

              de 17.00 a 18.00 h

Les assignatures de física, química i matemàtiques:

Dijous de 16.00 a 17.00 i

         de 17.00 a 18.00 h

Els grups seran d'un màxim de 8 alumnes.

* S'anirà ampliant l'horari, obrint hores, conforme es vagin omplert els grups.

* Se irá ampliando el horario, abriendo horas, conforme se vayan llenando los grupos.

Les places seran assignades per rigorós ordre d'inscripció

PREU:

* 25 € al mes per assignatura , 2 DIES A LA SETMANA/durant MES els alumnes que  estiguin associats a l’AFA I 30€ la resta.

* 15€ al mes per assignatura, 1 DIA A LA SETMANA/durant MES els alumnes que  estiguin associats a l’AFA i 20€ la resta.

El full d'inscripció a les classes de repàs emplenat es pot enviar com a foto o arxiu a afa@iescapdellevant.org

La fitxa d'inscripció a l'AFA emplenat es pot enviar com a foto o arxiu a afa@iescapdellevant.org

https://www.facebook.com/afa.iescapdellevant

https://ampaiescapdellevant.blogspot.com/